Freezone Centrum Nieuw-West

Freezone Centrum Nieuw-West: van regels naar afspraken
Op 8 juni 2016 is de pilot freezone in het winkelgebied rond het Osdorpplein en het eerste deel van Tussen Meer (Centrum Nieuw-West) gestart. Ook de oever van de Sloterplas aan de kant van de Meer en Vaart hoort bij de freezone. Binnen de freezone versoepelen we – waar de buurt dat wil – voor twee jaar de gemeentelijke regels waardoor er meer ruimte ontstaat voor creativiteit, innovatie en nieuwe initiatieven. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen ondernemers, bewoners en het stadsdeel, waardoor de spelregels voor iedereen duidelijk zijn.

Hoe kan ik een initiatief indienen?
Heeft u een idee om het winkelgebied gezelliger te maken? Samen met of voor de buurt? Bijvoorbeeld op straat, door een activiteit te organiseren of een moestuintje te plaatsen? Of denkt u erover na om eens iets anders te doen met uw winkel? Twijfel niet, maar neem contact op met Iwan Daniëls via freezone@nicenieuwwest.nl of met Kenan Tas via k.tas@amsterdam.nl.

Om welke regels gaat het?
Uw vraag of initiatief is leidend. Veel kan en mag, zolang het om gemeentelijke regels gaat. Voor sommige regels spreken we nu al af dat we ze tijdelijk buiten werking stellen. In de freezone Centrum Nieuw-West, kunt u nu al profiteren van:

  • minder regels voor objecten en reclame op straat;
  • meer ruimte voor mengformules zonder alcohol;
  • een verkorte Bibob-procedure voor bestaande horecaondernemers.

Deze lijst kan dus langer worden als de buurt daar behoefte aan heeft. Ook willen we het makkelijker maken om een terras neer te zetten of een evenement te organiseren. Deze onderwerpen werken we in 2016 uit.

Wat betekent de freezone voor het winkelgebied?
Minder regels kunnen helpen om meer initiatieven van de grond te krijgen en daardoor een aantrekkelijker winkelgebied te maken. Dit biedt kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers en voor bewoners.

Het winkelgebied ligt in een stedelijk vernieuwingsgebied, waar veel gaat veranderen. Alle nieuwbouwplannen in het gebied kennen hun eigen voorbereidingstraject dat losstaat van de freezone. Meer informatie over de stedelijke vernieuwingsplannen vindt u op de website van Centrum Nieuw-West, ontwikkeling stadscentrum.

Waarom is dit winkelgebied gekozen?
Alleen winkelgebieden met een bovengemiddelde leegstand kwamen in aanmerking voor de pilot freezone. De leegstand in Centrum Nieuw-West was tijdens de selectie 10%, dit is hoog vergeleken bij het Amsterdams gemiddelde van 6%. Naast een hoge leegstand was het ook noodzakelijk dat de ondernemingsvereniging en de bestuurscommissievoorzitter erachter stonden. Dat is bij Centrum Nieuw-West het geval.

Klachten
In de freezone spreken we elkaar eerst aan bij klachten. Als dit niet helpt, dan kunt u de klankbordgroep benaderen. Bewoners en ondernemers uit de buurt geven hierin advies over de uitvoering van de pilot en de regels die worden losgelaten. Wilt u iets voorleggen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op met Iwan Daniëls via freezone@nicenieuwwest.nl. De klankbordgroep denkt graag met u mee.

Geschillencommissie
Als overleg niet tot een oplossing leidt, dan komt de onafhankelijke geschillencommissie in beeld. Hierin nemen onder andere de gemeentelijke ombudsman, een jurist en een bewoner uit Nieuw-West deel. Zij spreken zich uit over de case en geven bindend advies.

Wat is de rol van Handhaving?
Handhaving werkt nu al steekproefsgewijs aan controles om dagelijkse ergernissen in het winkelgebied tegen te gaan. Denk hierbij aan scooters en fietsers op het plein of verkeerd geplaatst afval. Dit blijft hetzelfde in de freezone.

Melding openbare ruimte
Meldingen van overlast of problemen in de openbare ruimte kunt u doen bij de gemeente via telefoonnummer 14020 of online.

Openbare orde en veiligheid
Als er een direct probleem is dat gevaar oplevert voor de veiligheid, belt u de politie via 112 of 0900-8844.